Family book of Wilhelmina Adriana Louisa Doggen

Spouses